# شعر

یک بیت

می شد سفر این دنیا آسان تر از این باشد                                               انسان به هوس خو کرد تا خسته ترین باشد
/ 1 نظر / 25 بازدید